V Lisabonské smlouvě je ukryt odstavec, který umožní České republice zablokovat rozhodnutí o imigračních kvótách. Je to závažná věc, o které jsem dnes informoval předsedu vlády.
Vážený pane předsedo vlády,
oceňuji odmítavý postoj Vaší vlády, pokud jde o povinné kvóty pro převzetí uprchlíků a je mi líto, že v tomto byla Česká republika přehlasována.
Apeluji na Vás, abyste podal prostřednictvím vlády a jménem České republiky (coby privilegovaného žalobce) k Tribunálu Soudního dvora EU žalobu na neplatnost právního aktu Rady EU, jímž došlo k přijetí povinné relokace uprchlíků, z důvodu zneužití pravomoci dle čl. 263 SFEU.
Jsem přesvědčen, že právní akt Rady EU je rozporný se zásadami subsidiarity a proporcionality, kterými jsou unijní orgány vázány (čl. 5, odst. 3, odst. 4 SEU). Unie může vykonávat svou pravomoc jen takovým způsobem a jen do té míry, jak je to nezbytné k dosažení potřebného cíle (zásada proporcionality). Unií vytyčeného cíle lze však nepochybně dosáhnout jiným, méně invazivním způsobem, např. finanční pomocí. Členské státy EU dle mého názoru disponují dostatkem pravomocí k tomu, aby jejich vnitrostátní opatření byla v porovnání s těmi unijními přinejmenším stejně účinná. Připomínám, že taková žaloba musí být podána do dvou měsíců od přijetí rozhodnutí Radou.
Česká republika musí využít všech legálních možností, jak se vnuceným sporným kvótám vyhnout.
EU proti naší vůli prosadila „dočasné“ přerozdělení migrantů, ale již chystá mnohem závažnější „trvalý mechanismus“ přerozdělování. Chci se s Vámi v této souvislosti podělit o postup, který by mohl české vládě tentokrát zajistit úspěšné zablokování návrhu v Radě EU.
Česká republika se tak může příště vyhnout kvótám, které vláda i veřejnost jednoznačně odmítá. Bohužel na základě Lisabonské smlouvy platí nová pravidla hlasování, podle kterých na přehlasování stačí 55 % států reprezentujících 65 % populace. To Německu a jeho spojencům snadno umožnilo přehlasovat malé středoevropské státy.
V Lisabonské smlouvě ovšem zůstala klauzule, podle které, ačkoliv již platí nová pravidla pro hlasování, si může členský stát až do konce března 2017 vyžádat hlasování "postaru" (článek 3 Protokolu č. 36). Podle starého způsobu hlasování je hlas České republiky větší a hlas Německa menší, takže budeme moci návrh na zavedení trvalého mechanismu přerozdělování žadatelů o azyl zablokovat.
Vyzývám Vás tímto, aby toho Česká republika příště využila. Stačí, aby český ministr na zasedání Rady požádal o hlasování postaru s odkazem na článek 3 Protokolu č. 36, který je součástí primárního práva EU. Pak bude snadnější najít spojence k zablokování návrhu Komise.
Vážený pane premiére, zajistěte prosím v zájmu České republiky, aby tato možnost byla využita.

S pozdravem
Ing. Petr Mach, Ph.D.
Předseda Svobodných a poslanec Evropského parlamentu