čtvrtek 2. ledna 2014

Energetické srdce

Energetické srdce: Jeho účel v lidském osudu


 Lyricus, napsal James, červenec 2005

ÚVOD

Jeden z nejčastějších dotazů, které dostávám, se týká toho, jak lidé mohou
pomoci a naplnit tak svůj smysl života:

Jak mám zjistit, jaký je smysl mého života?

Majíc všechnu tuto energii, vhledy a lásku, jakým způsobem ji mám

  nejlépe zprostředkovat lidstvu?

To jsou ušlechtilé otázky a já si je beru k srdci, jak bylo zamýšleno. Udělám,
co je v mých silách, s ohledem na omezení, které způsobují slova, abych
popsal, co se nyní děje na planetě a jak v nadcházejícím čase mohou lidé pomoci.
Mnozí z vás četli ve starobylých proroctvích, že země a potažmo lidstvo má
prodělat změnu vědomí v souvislosti s proroctvím událostí kolem roku 2012.
Tato proměna planety je součástí větší galaktické proměny, jež je opět součástí
ještě větší vesmírné proměny protínající mnoho dimenzí časoprostoru. Je to tak
obrovské, jak jen si dokážeš představit, když jsi v nejhlubším snovém stavu, ve
kterém jsou srdce a mysl synchronizovány. Jeden z důvodů, proč planeta země
má nyní 6,5 miliardy obyvatel je ten, že je dějištěm pro obrovský sortiment
vesmírných bytostí, které se zde inkarnují, aby pozorovaly a pomáhali při této proměně.
Každý z vás je součástí tohoto děje, zejména tehdy, čtete-li tato slova, neboť
ona jsou součástí příčinného Řetězce událostí1, jež zapojuje jednotlivce do zmíněného dění.

PROMĚNA NAŠEHO OSUDU

Na planetě jsou síly, jež si neuvědomují tuto proměnu, nicméně hrají svou
úlohu při vytváření podmínek, jež proměnu umožní. Aniž bych tě chtěl
jakýmkoliv způsobem znepokojit, před lidstvem stojí kalamitní doba, obzvláště
příštích sedm až devět let. Je to součást procesu, kterým planetární vědomí prochází,
pohybujíce se z nižší dimenze do vyšší. Vlastnosti vyšší dimenze si
vytvářejí cesty k projevení se v kolektivním vědomí a transformují způsoby
fungování hierarchických systémů, jako jsou vlády, obchod, náboženství a kultura.
Přeskupení či transformace klíčových systémů planety musí nastat před tím,
než se uskuteční zásadní objevy lidstva. Tyto zásadní objevy obsahují
pochopení naprosté přirozenosti inteligence, jejího širokého propojení a
vycentrování do srdce. To je předzvěst nevyvratitelného vědeckého objevu
lidské duše a jejího širokého propojení s nekonečným multidimenzionálním
vesmírem (multi vesmírem), který se uskuteční zhruba v posledním čtvrtletí tohoto století.
Změny, které se budou odehrávat v příštích sedmi letech, jsou zásadními
překážkami, přes které se lidstvo musí dostat, aniž by padlo. Klade to nám
všem úkol vyjádřit vnitřní mír a důvěru – abychom mohli přijmout frekvenci
(vibrace) našeho nejvnitřnějšího srdce a veřejně je sdílet. Později to vysvětlím podrobně.
Ti z vás, kteří znají materiály Wingmakers (Tvůrců křídel) vědí, že Animus2)
je částí mytologického vyjádření Lucifera nebo ďábelské inkarnace.
Spolupracují se zkorumpovanými organizacemi zabývajícími se ovládáním planety a jejích obyvatel. Nejsou nutně mimo-zemští; jsou zde, mezi námi.
Než se začnete hrozit z této skutečnosti, nechte mě vám jasně vysvětlit, že
Animus (říkám jim tak, pouze z důvodu zachování příčinné souvislosti) hraje
svou úlohu ve zmíněné proměně vědomí. Bez těchto bytostí by se neobjevila na
planetě tato historická příležitost. Použijeme-li termíny dobra a zla, jedná se o
bytosti zla, protože věří v nadřazenost mysli a jejím schopnostem vyvinout
sociální a ekonomický řád pro svůj vlastní prospěch. Toho dosahují
manipulováním masami lidí a vykořisťováním planetárních zdrojů.
Nerozumí skutečnosti, že existují vyšší energie inteligence než lidské nebo
dokonce mimozemské – nehledě na to, jak vzdělané či vyvinuté by mohly být -
které pracují v kolektivním vědomí. Nejedná se o jednoho Mesiáše, Proroka či
Spasitele, který by přišel a vyrovnal tyto elitní síly. V této době se jedná o
spolupráci vesmírných, mimozemských a lidských sil, protože záležitost je
velmi důležitá a velmi komplikovaná, co se týká makroprostředí. Historie je tak
zmatená, že znemožňuje komukoliv vystoupit do popředí a pomoci lidstvu
dostat se přes překážky, které před ním leží.
Tentokrát to bude provedeno sjednoceným týmem. Tento tým bude řídit
planetární vědomí a jeho dimenzionální posun, který ho čeká. Bude to dělat v
souznění s principy srdce, nezávisle na myslích výše zmiňované elity.
V Prahové (liminální) kosmologii je tato pasáž:
„Až se Animus bude domnívat, že vstupuje do panského sídla země, používaje
klíče intelektu, Řád Světla vstoupí zadními dveřmi a utěsní vstupy a okna
vibrací, kterou žádný intelekt nedokáže odemknout. Animus bude bojovat o

vítězství, ale protože jejich srdce jsou zakrnělá, budou vrženi na nižší úroveň,

která je pro ně připravena. A panské sídlo země dozraje v louku milosti a
pokoje, na které bude moci duše člověka růst.“
S alegorickou nadsázkou tato pasáž vhodně popisuje, co se bude dít. „Boj ovítězství“ bude pro mnoho lidí nepříjemný a budou s ním spojená napětí, která
u mnohých zapříčiní disharmonii, vzdálení se srdci a vyšší mysli (jež pracuje
skok – může každý z vás napomoci k většímu dobru svou energií srdce.

TRANSCENDENTNÍ  INTELIGENCE
 
 
Existuje Prvotní Zdroj3) neboli Centrální Slunce. Všechny dimenze vedou
do něho. Můžeš tomu dát jakékoliv jméno: Pole Higgs, Zdrojová inteligence,
Duch. Vychází to z Centrálního Slunce jako láska a dimenzionálně to
proměňuje vesmíry svou inteligencí. Ano, láska je mocí inteligence.
Inteligence lásky září tak jasně, že ji vnímáme jako světlo ve všech dimenzích
vědomí. Láska jako základní vibrace Ducha je spojena s tvým osobním Já skrze
Energetické srdce4). Vstupuje do tebe a prostupuje tebou tímto bodem spojení.
Potřebuješ si jen představit a vizualizovat tuto inteligenci Ducha vstupující
do tvého těla a prostupující tebou dále ke všem, s nimiž se potkáváš na své
cestě. Když toto děláš, plníš své poslání na zemi. Vštípil jsi kvalitu nebe lidstvu
a zemi. To je důvod, proč jsi zde.
Možná, že pro někoho z vás to nevypadá komplikovaně. Toto poslání se vám
dokonce může zdát příliš malé a nedůležité v souvislosti s nynějším děním.
Může se vám zdát, že to není plné využití vašeho potenciálu, coby kanálu
božské energie. To promlouvá vaše mysl - ego. Naslouchejte svému srdci a
jeho inteligenci. Co ono cítí, když čtete tato slova?
Není to komplikované. Je to jednoduché a základní. Dokud je systém stabilní
a v rovnováze, je těžké ho změnit. Mění-li se systém v nevyvážený a zaniká do
chaosu, pak dokonce i jediné vlákno soudržné energie ho může uvést do
nového uspořádání – nové harmonie a řádu. To se vztahuje jak na tebe jako
jedince, tak na celou planetu. Každý z nás může být tou nitkou soudržné energie.

Utkáme-li společně tato vlákna soudržnosti, vytvoříme energetický
potenciál, který posune zemi a lidstvo do stavu větší harmonie.


VOLBA  SRDCE
Nejmocnější soudržná energie na planetě (a v celém multidimenzionálním
vesmíru) je inteligence lásky vycházející z Centrálního slunce, Duchem
rozváděná do všech dimenzí existence. Srdce je centrem (pupkem,
rozbočovačem) ve velké síti inkarnovaných duší, bez ohledu na místo a čas. Ty,
coby individualita, si můžeš vybrat, zda k této síti chceš být připojen a rozvádět
tuto energii soudržnosti, která ji vytváří, či nikoliv. Proto říkám, že to není složité.

Je to jednoduchá volba.

Ty z vás, kdo chcete vyjádřit i jiné aspekty vaší vnitřní duchovní práce,
podporuji a to zejména tehdy, pomáhá-li vám to v rozvíjení napojení se na
inteligenci srdce a následně jejího vyjádření. Nejjednodušší a nejdůležitější věc,
kterou můžeme praktikovat, je napojit se na inteligenci srdce v každodenním
světě, vyjadřovat ji každým okamžikem. Když tomu tak je, jsi naprosto spojen
s posláním pomáhat planetární proměně.
Proveď svou volbu být částečkou soudržné energie, být rozbočovačem
inteligence srdce, která vyjadřuje sama sebe ve všech okamžicích všedních
dnů. Planeta je skutečně závislá na tomto rozhodnutí. Dimenzionální posun se
blíží, začíná být stále více patrný. Nitky jsou utkány a začíná to dunět. Pro
každého z nás nyní přichází čas udělat toto rozhodnutí vědomě a vědomě ho
stále žít. Přichází náš čas.
Použiji-li k popisu náš jazyk, pak základní vyjádřená vibrace vycházející z
Prvotního Zdroje je vděčnost životu ve všech jeho formách, láska prostá
podmiňování a odsuzování. Taková je kvalita lásky, jež vědomě prostupuje
největší dimenzí existence. Právě pro tuto nejvyšší inteligenci rozumí láska
účelu rozprostření života ve všech dimenzích výdechu času.
Vibrace této lásky je snížena při vstupu do dimenze času, prostoru a hmoty.
Je energeticky velmi pečlivě propojena s jedincem v bodě srdce. To je důvod,
proč se zárodku vyvíjí srdce dříve než mozek; doslova informuje životní
energii lidského nástroje5), připravuje ho na příchod vědomí duše. Když duše
vstupuje do zárodku či dítěte (obě varianty jsou možné, je to závislé na
podmínkách, které zde nechci rozebírat), přichází právě tímto kanálem
vytvořeným srdcem. Tímto způsobem je ustanoveno spojení se Zdrojovou
Inteligencí 6) – ze srdce do duše, z duše do Ducha, z Ducha do Prvotního Zdroje.
Takto se odehrává podpora lidského nástroje. Díky této energetické pupeč
šňůře je vyživován náš smysl pro spojení s druhými a s naším Stvořitelem.


ŽIVOT  V  NAPOJENÍ  A  BEZ  KONFLIKTŮ

V lidském nástroji je mnoho center inteligence. V jistém smyslu je každá
buňka inteligentní. Ovšem základními centry lidské inteligence jsou srdce a
mozek – obzvláště čelní laloky7). Zdrojem božské inteligence v lidském těle je
spojení, které má srdce s Duchem Stvořitele nebo se šířícími se vibracemi lásky.  

Protože srdce je na psychické rovině nezávislý smyslový orgán8) spojený se
Stvořitelem, má na energetické rovině přístup k božské inteligenci nejvíce
tehdy, když je bezkonfliktní. Konfliktní osoba je ta, která je váhavá a
nepřipojená. Srdce může dát svou inteligenci lidskému nástroji jasně a
intenzivně tehdy, když lidský nástroj není ve stavu konfliktu nebo emočních zmatků.
Lidský nástroj je podobný vysílací věži a srdce zdrojovým vibracím.
Pracuje-li lidský nástroj bezkonfliktně, naladěn na zdrojové vibrace srdce,
vysílá vibrace Prvotního Zdroje na zemi pouze s malým lidským zkreslením

vibrací a nemůže je vysílat.
Takže, jak už ses asi dovtípil, vtip je v tom, žít v bezkonfliktním stavu,
praktikujíce vysoký stupeň emočního sebe-ovládání, takže se můžeš hluboce
ponořit do zdroje a plně vysílat svou inteligenci srdce ve prospěch všem. Dá se
to přirovnat k vysílání pocitů vděčnosti a soucitu namísto slov nebo činů.
To je jeden z klíčů. Není to o slovech ani činech; je to o pociťování a
respektování světa jednotlivce a uvědomění, jak přesně je jeho svět vyjádřen ze
srdce a se srdcem spojen. Nejde o přehnanou vděčnost nebo lehký soucit, ale
raději o jasný a inteligentní vhled a citovou podporu neovlivněnou minulostí,
vzpomínkami, očekáváními či odsuzováním.


DŮSLEDKY  TICHÉ  VÁLKY

Dovolte mi na chvíli odbočit a uvést některé souvislosti týkající se žití v
bezkonfliktním a emočně stabilním stavu.
Animus je mezi námi. Řídí a projektuje ekonomiku, ve které žijeme a tato
následně tvaruje sociální řád a kulturu. Vzdělání, které dostáváme, nám sotva
dovoluje porozumět fyzickým a nefyzickým systémům, ve kterých žijeme. Tato
neznalost poté podkopává naše pochopení toho, kdo jsme a proč jsme zde.
Animus si neuvědomuje, proč je zde, jeho jediný zájem je moc – skrytá či otevřená.
Tato tichá válka je vedena po celé planetě a její temné bublání se dotýká
každého. Znervózňuje nás a vytváří emoční zmatky, které nás zákeřně a trvale
trýzní. Stres přetéká a vyplňuje celý náš životní prostor. V tomto stavu
emočního zmatku, společně s každodenními starostmi o finance a přežití,
vychováváme naše děti, pečujeme o stárnoucí rodiče, pracujeme 50 hodin
týdně, seznamujeme se s technickými vymoženostmi, nakupujeme nezbytnosti
a vedeme přátelské vztahy.
Na tomto opravdu plném plátně života jsme ještě vtahováni extravagantními
médii, bojujícími o naši pozornost – o co jiného jim jde – do bezduchých
příběhů bez hloubky a duchovní inspirace.
Tichá válka pokračuje a v následujících letech se ještě vystupňuje. Stres z
této manipulace nesmírně vzroste. Zmiňuji se o tom proto, abyste viděli, že
vím, o co jde. Není snadné žít bezkonfliktní život, když jste ze všech stran
napadáni zmatkem a neklidem, zejména s ohledem na zrychlující se čas. Tato
skutečnost není skutečností, ve které žijí vaše energetická srdce.
REALITA  SRDCE

  
Tvé energetické srdce je mnohaúrovňové a holografické. Znamená to, že v
sobě zahrnuje dimenze života, které jsou mystickými dimenzemi Prvotního
Zdroje a přesahují světské tří-dimenzionální prostředí. Tyto zdrojové
energetické vibrace jsou spojeny do sítě lásky, která prostupuje všemi dimenzemi života.
Bod tohoto spojení je srdcem duše a jeho rytmické pulzace
prostupují tělem jako elektromagnetické pole9).
Srdce lidského nástroje je v souznění se srdcem Prvotního Zdroje.
Pamatuj, jsme stvořeni k obrazu svého Tvůrce. V tomto Srdci srdcí je vibrace,
která nás oživuje a dává nám bytí. Odtud jsme vedeni k mnohosti – naší potřebě rozvíjet
se do tisíce směrů a zapomenout či vzdálit se inteligenci srdce a klidu,
ve kterém bychom mohli používat tyto zvláštní síly.
Napětí života vás též posunuje ve směru užívání si života a jeho mystérií. Jsi
tu však proto, abys hledal a nalezl svůj směr, směr do inteligence srdce. Nikdo
tě nemůže donutit. Je jen málo těch, kdo vědí, jak se dostat do svého
energetického srdce a aktivovat jeho vyzařování, aby mohlo být přirozeně
přenášeno lidským nástrojem.
Rozptýlení mysli a vzdálení se hodnotám srdce jsou důvody, proč jednotlivci
nechápou, jak aktivovat a vyzařovat vibrace energetického srdce. Srdce je
obvykle chápáno jako podřízené mysli a mozku. Zmateně je nazýváno sídlem
emocí, chápáno jako darebák, zdroj impulzů hněvu a strachu. Po pravdě řečeno
neexistuje stabilnější energie v lidském nástroji, než srdce, neexistuje
inteligentnější zdroj vnímání a chápání než srdce.
V dávných časech bylo srdce pokládáno za sídlo duše, za bránu mezi světem
duše a světem těla-mysli. Za posledních 300 let udělala věda ze srdce pouhou
mechanickou pumpu s určitými biologickými funkcemi rozvodu krve.
V modernější vědě přisoudili metafyzici srdci emoční vibrace, což znamená
jeho místo v astrálním světě a světě emocí. Domnívají se, že srdce je emoční a
citové centrum těla. Stále mu však není přisouzena vlastní inteligence, je
podřízeno inteligenci mysli. Metafyzici přiřknuli aktivní vedoucí úlohu v
lidském nástroji centru mysli a srdci vyhradili pozici vyjadřování emocí
podřízenou centru mysli.
Touto záměnou poslání srdce a jeho funkce ze strany vědy a metafyziky se
zmenšila jeho role v dnešním světě. To není náhoda. Je-li mysl-mozek řízen
egem, uděluje srdci pozici svého nástroje. Ve skutečnosti je mnohem
pravdivější říci, že mysl-mozek je nástrojem srdce.
Čas, kdy inteligence srdce bude správně pochopena jako základní zdroj
lidského spojení s božskou inteligencí svého Stvořitele, se velmi rychle blíží.
Jeho schopnosti vnímání a ztišení duše jsou výsledkem intimního spojení s
Prvotním Zdrojem. Stane se zrcadlem, ve kterém lidstvo spatří – velmi
podrobně a nevyvratitelně – zázrak lidské duše.
Řeknu ti jedno tajemství. Jde o velmi silné, jednoduché, elegantní, čisté a
racionální cvičení v chování. Je velmi nepatrné a bezeslovné. V samém středu
ega nelze vliv ega cítit. Jde o toto: Prociťuj spojení se svým Stvořitelem v
srdci, ale odstraň proud lásky, který vzniká z tvé strany.
Poselství Stvořitele k tobě vždy přichází ve formě lásky. Vstupuje do tebe
energetickým srdcem a „cestuje“ určitými kanály do tvého těla. Z tvého srdce
se dotýká tvého mozku, kde se uvolňují hormony do krevního řečiště, jež
zlepšují tvé schopnosti být „vysílačem“. Prociťuj tento proces. Uvědomuj si, že
se odehrává. Vědomě s ním spolupracuj. A když to děláš, nakonec se uvolni a
řekni si: „přichází to ke mně, prochází to skrze mne, je jen toto proudění a já
nejsem, rozpustil jsem se v něm“.
Vidíš jak jednoduché a elegantní to je? Je zde záměr či spolu-tvůrcovství. Je
tu vizualizace. Je tu procítění spojení. Potom uvolnění. Rozplynutí se.
Koncentrace do srdce. A stále přetrvávající vibrace vděčnosti.
Existuje jedna dávná moudrost, která byla časem ztracena. Říká:

Srdce je místo, které musíme denně navštěvovat, abychom našli své já.


KONCENTRACE  DO SRDCE

 

Vím, že mnoho z vás baží po čtení a studiu duchovních statí. Mnoho z vás
cítí, že vaším posláním je šířit tyto statě, přinést nový pohled do starých
systémů. Toužíte být zapojeni do velkého projevu, který se dotýká mnohých v
pozitivních slova smyslu. To všechno a ještě více chápu. Po pravdě řečeno,
však tvé poslání, týkající se těchto záležitostí, je popsáno v předcházejících odstavcích.   
Denně přicházejí dopisy, jež se táží, proč nejsou přidávány nové materiály
na internetové stránky WingMakers.com a Lyricus.org. Chápu vaši touhu
dozvědět se více o struktuře vesmíru a o tom, co se děje na zemi. To je také
důvod, proč jsem uvolnil tento článek. Ne všechny materiály, které mám
tlumočit, však jsou určeny pro vás v tomto čase. Jsou pro příští inkarnace, a to
z důvodů, o kterých jsem již hovořil.
Vaše žízeň po poznání je obdivuhodná. Vaše žízeň po zkušenostech z jiných
dimenzí roste a klesá v závislosti na strachu z neznámého. Vaše žízeň po
inteligenci srdce je mocnější, než si dokážete představit, protože ji přetváříte na
touhu po poznání a zkušenostech. To se děje z důvodu koncentrace na třetí oko,
vyšší mysl, korunní čakru, kosmické poznání. A vy bojujete zápas o
zpřístupnění tohoto poznání a zkušeností pro mysl.
Na tom není nic špatného nebo zavádějícího. Je to přirozené a je to součástí¨kódu pro tento čas.
Já jen vysvětluji, že je čas posunout se do srdce. A je dobré zeptat se „jak?“.
  
 


Na planetě existuje množství poznání odpovídajícího duchovnímu hledání a
stoupajícímu uvědomění nosičů duší. Není potřeba vytvářet další a další vrstvy
výzdoby. Je samozřejmé, že tyto další „vrstvy“ v mnohých případech vytvoří
nové filtry a hustoty, které zamlží a zatemní ryzí a průzračné pochopení ve
vašich srdcích. Je čas pro tvořivost a spolutvůrcovství. Není čas pro
obnovování a revidování výzdoby či zvětšování systémů poznání minulosti.
to svůj důvod.
Lidské poslání je zaměřeno na ustanovení nového vědomí na zemi, vědomí
vyšší dimenze. Při tomto poslání je vytvářeno obousměrné spojení s
multi vesmírema v něm existujícími entitami a bytostmi. Jak prožíváme tento
posun vědomí, každý z nás potřebuje zlepšit kreativitu a intuici,
jež jsou základními vlákny energetického srdce.
Když mluvím o kreativitě, nemám na mysli činnosti týkající se umění, hudby
a psaní. Mluvím o absolutním, prvotním tvoření – tvoření nových způsobů
vnímání vaší reality. Budeš-li se dívat na vaší realitu skrze hranol svého
energetického srdce, tvá realita se posune stejným směrem, jakým se posunuje
realita celého lidstva. Jinými slovy existuje souvislost mezi tvým vnímáním
skutečnosti a budoucí verzí skutečnosti lidstva.
Tato souvislost způsobuje, že uvedené počínání má sílu páky na celkový
posun (či překonání překážky). To je důvod, proč jde o tak mocnou věc.
Proto se to také mnohých dotýká.
Můžeš zbytek svého života strávit vytvářením nových slov, pojmů, tříbením
starých znalostí a dotkneš se tím tisíců lidí – pokud budeš mít štěstí.
Kde se jich však dotkneš? Jejich srdcí? Myslí? Jejich knihoven?
Aktivuješ-li svou inteligenci srdce a budeš ji používat ve svém každodenním
životě, tak se během minuty dotkneš celého lidstva. Principielně to funguje tak,
jak byla síť lásky navržena. Aby propouštěla vstupní vibrace, které jsou shodné
se sítí samotnou. Dále aby je pak rozváděla sítí jako přísun energie. Není-li
vibrace shodná, vstup se uzavře a oddělí od sítě. (Není smyslem tohoto článku
vysvětlovat detaily fungování. Fyzikální principy fungování pravděpodobně
vysvětlím v některém dalším článku.)

MOŽNOSTI  VOLBY
 
 
Někteří z vás se zcela logicky ptají: „Jestliže je Prvotní Zdroj tak mocný,
vševědoucí, zdrojem nejvyšší lásky, proč a jak se jedinec jako já od něj liší?“
Kdybys neměl potenciál se odlišit, nebyl bys zde. Tento svět je tvým potenciálem.
Tento potenciál je přesně tím, co tě definuje jako jedince, protože
s tímto potenciálem musí být provedena volba. Necháme-li vše našemu
Stvořiteli, budeme mít menší hodnotu – budeme pouhou částečkou vesmíru.
Každý z nás nese v sobě možnost stát se vysílačem a přispívat do této
vesmírné sítě lidstva – ne z důvodu, že ona potřebuje něco od nás, ale z
důvodu, že my potřebujeme něco od ní. Gesto odevzdání svého srdce srdcí na
dlaň své ruky a nabídnutí ho svým bratrům a sestrám, jako příspěvek prostý
ega, je absolutním znamením pro Prvotní Zdroj, že jsi připraven pro dimenzionální posun.  
Signál musí být nabídnut a musí být velmi přesný, jinak bude směřovat do
sítí nižších dimenzí, které nemají přístup k energetickým cestám pro přenos
signálu k Centrálnímu slunci.
Je mnoho sítí, jež obepínají planetu a lidské vědomí, ale jen jedna prostupuje
všemi. Jen jedna je bez výjimky všeprostupující, všezahrnující. A je to právě
tato síť, která byla navržena k tomu, aby sloužila blížícímu se posunu. Můžete
si ji představit jako „lžíci na boty“ pro lidské vědomí, která posune zemi do
nové dimenze vědomí. Čím je tato síť silnější, tím lépe bude sloužit svému účelu.
MAPY  SRDCE
 
 
Rozumím tendencím jednotlivců, kteří chtějí získat přesné „mapy“, které
jasně ukazují, jak jedinec může aktivovat svou inteligenci srdce a stát se jejím
vysílačem. Kdyby takové mapy existovaly, ubíraly by možnost tvé kreativitě a
duchaplnosti. Záležitosti tohoto druhu jsou velmi relativní člověk od člověka, v
závislosti na jeho poslání. Nejde o žádné formule či nařízení nebo mantry.
Jedná se o pocity a o kvalitu jejich soudržnosti a bezkonfliktnosti při vysílání.
Je to přirozená touha po jasném ukazateli „správné cesty“. Kdybych mohl
nakreslit mapu této dobrodružné cesty do tvého srdce a dát ti ji, nedělal bych to
prostřednictvím slov a činů. Byla by stvořena z pocitů a energetických
skutečností, z energetického přenosu, který bys měl zachytit – velmi letmo –
ale měl bys ho cítit. Těmito slovy a představami jsem se pokusil utkat energetický přenos.
Na tobě je, abys ho zachytil a zpracoval do duchaplných aplikací.  
Mozek není základním receptorem (vnímající částí) energetického přenosu.
Nemůže přijímat jemné vibrace a esence, které se mísí ve světě pocitů a tancují
v rytmech překračujících rychlost světla. Pouze srdce je schopno zachytit pravý
význam tohoto energetického přenosu a někdy to pro mysl není přeloženo.
Tato skutečnost může na někoho působit dojmem, že Mapa Srdce, či
energetický přenos se nikdy neuskutečnil. Můžu tě ubezpečit, že pokud čteš
tento článek a nasloucháš mu srdcem, přenos se uskutečňuje. Mapa je vtištěna
do tvé energetické bytosti a je aktivována oblast inteligence srdce, která časem
vyvstane do popředí jako průvodce.

ZÁVĚREČNÁ  SLOVA

Uznávám, že tento článek také odhaluje temnou stránku věci. Doufám, že
jsem udělal, co bylo v mých silách, abych vás uklidnil a ujistil, že události,
které jsou na horizontu, jsou sice alarmující, ale také sjednocující. Všichni jsme
dotčeni událostmi na této planetě. Každý. Pamatuj: jsi jedním ze všech.
Prociťuj esenci tohoto článku tak hluboce, jak jsi schopen. Podpoří tě v těžkých
časech. Pamatuj, že každý (ty také) bez ohledu na to, v jakých žije podmínkách,
zkouší vprostřed tohoto zmatku prostupujícího planetou a našimi životy, dělat
to nejlepší. To je kořen soucitu, který vyrůstá ve tvém vnitřním srdci.
Jak je uvedeno v tomto článku, máš v sobě potenciál obdržet a dále přenášet
vibrace a inteligenci lásky,
která vychází z Centrálního Slunce neboli Prvotního Zdroje.
Tento potenciál vyžaduje ke své aktivaci tvou vědomou volbu. Pak se
stane součástí tvého nového poslání. Touto volbou projevíš svou připravenost
na posun planetárního vědomí, který nás čeká. Tím přispěješ k tomu, že tento
posun proběhne ve větší harmonii a stabilitě.
Některé aspekty tohoto článku nebyly záměrně objasněny. Například – jaký
je smysl dimenzionálního posunu, kdo ho řídí, kdy proběhne, jaká je nová
dimenze kam směřujeme?
Koncentroval jsem se pouze na osobní aspekty nadcházejícího posunu. V
dalších článcích s vámi budu sdílet více ohledně tématu změn dimenzionálního
prostředí, jež budou probíhat.
Z mého světa do vašeho,

           James


POZNÁMKY - Vysvětlivky
 
1) Řetězce událostí
Řetězce událostí jsou naplánované prožitky, obvykle mnohonásobné soubory
(pakety) vědomí vytvářející podmínky pro příhodnou expanzi uvědomě
(informovanosti). Jsou používány Učitelským řádem Lyricus k tomu, aby řídily
jednotlivce směrem k uvědomění nového konceptu, nebo k tomu, aby se na
cestě objevil určitý učitel nebo učební událost. Řetězce událostí jsou
katalyzátory (spouštěči, urychlovači) připojení jednotlivců k novým konceptům
a energetickým výměnám, které přeskupí zastaralý myšlenkový model. Nejvíce
jsou používány ke změně uvědomění u zasvěcených jedinců pracujících se
světlem, kteří jsou předvojem lidského osudu.

2) Animus


Animus, jak byl popsán v materiálech Wingmakers (tvůrců křídel), je umě
mimozemská rasa, která touží stát se nosičem duše. Má nedostatek biologické a
smyslové citlivosti, aby mohla nést jemné vibrace duše. Chtějí se zkřížit s
lidskou rasou, aby začleněním lidského genetického kódu dosáhli zlepšení
svého vlastního. Z důvodu svých brilantních mentálních schopností byli
zapojeni do ekonomických sil na zemi – jako poradci a technologičtí vynálezci.
3) Prvotní Zdroj
Prvotní zdroj je vědomí, které prostupuje všechen čas, prostor, energii,
hmotu, formy, záměry; také všechno, co není časem, prostorem, energií,
hmotou, formou, záměrem. Toto vědomí sjednocuje všechny stavy bytí do
jednoho Bytí. Toto Bytí je Prvotním Zdrojem. Je rostoucím, rozpínajícím se
(expandujícím), nevysvětlitelným (nepochopitelným) vědomím, které
organizuje kolektivní zkušenost ze všech stavů bytí do koherentního
(soudržného, jednotícího) plánu tvoření; rozpínání a osídlení říší stvoření;
zahrnutí stvoření do Zdrojové Reality – domova Prvotního Zdroje.

4) Energetické srdce


Ve všech dimenzích prostoru existuje základní pole vibrací neboli prvotní
kvantum. Toto pole je ne-fyzického charakteru, ale informuje pole fyzická.
Existuje nezávisle na fyzických strukturách stvoření. Mezi učiteli Lyricusu je
známo jako Neodvoditelná Informační Struktura (NIS, anglicky UIS).
Pole NIS je sub-kvantové a je prvotním schématickým plánem pro živé
systémy a anorganickou hmotu. Je to právě NIS, které dává vzniknout
kvantovým polím prostupujícím planetami, hvězdami, galaxiemi a celým
vesmírem. Je to komunikační pole života, propojující globální a místní,
individuální a kolektivní, jedničku a nekonečno. Energetické srdce je nefyzická
součást NIS, vstupní portál vedoucí z NIS k intuičním a inteligenčním
centrům nosiče duše neboli lidského nástroje. Jinými slovy je to sub-kvantové
schéma fyzického srdce.
5) Lidský nástroj
Lidský nástroj je složen ze tří principů: biologického (fyzické tělo),
emočního, mentálního. Tyto tři odlišné složky či systémy inteligence a vnímání
dohromady prezentují nosič individualizovaného ducha v okamžiku, kdy je v
interakci s fyzickou dimenzí času, prostoru, energie, hmoty. Řečeno pojmy
Lyricusu je lidský nástroj nosičem duše. Vědomí duše v něm obsažené aktivuje
jeho smyslový (vnímací) systém, aby mohlo dojít k rozšíření vlivu duše do
fyzického světa.

6) Zdrojová inteligence


Zdrojová Inteligence je energie-vědomí Prvotního Zdroje, jež proniká do
všech světů, dimenzí, realit, živých forem, časů a míst. Zdrojová Inteligence je
ve své podstatě „očima a ušima“ Prvotního Zdroje. Její role spočívá ve
vyjadřování, udržování a podporování zájmů Prvotního Zdroje. V osobnější
rovině se jedná o osvobozující sílu energie-inteligence, která slouží urychlení
rozpínání vědomí a je ku pomoci těm, kdož se touží osvobodit.

7) Čelní laloky


Tato oblast mozku je považována za poslední evoluční rozšíření systému
mozku. Funguje jako zdroj našich nejpokročilejších intelektuálních schopností,
jako jsou schopnosti počítat, myslet a analyzovat. Také zajišťuje funkci centra
zpracování emočních vibrací srdce, jako jsou empatie (vcítě), soucit, láska.
Obecně řečeno tyto laloky dohlížejí či řídí celý mozkový systém, pomáhají
nižším mozkovým funkcím zabezpečujícím naši schopnost kontroly emocí a vibrací.
8) [Srdce] Nezávislý smyslový orgán
Srdce se začíná formovat v těle zárodku dříve než mozek. Je samostatné, což
znamená, že bije nezávisle na signálu mozku.


9) [Srdce] Elektromagnetické pole
Elektromagnetické pole srdce je zhruba 50-krát silnější než pole mozku a
jako takové vyzařuje zhruba 15 stop (tj. 5 m) kolem těla. Toto elektrické pole
se stále mění, vlní, zřídkakdy je stabilní. Jeho organická přítomnost je zřetelná,
živá a intenzivně vnímatelná pro ty, kdož své schopnosti vnímání naladili na
nejvnitřnější vibrace srdce.
Český překlad: Zlaté Oko.

Publikováno na internetovém serveru WWW.LYRICUS.CZ.